2023 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2023 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2023 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2023 YILI USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT TABLO

1. DERECE USULSÜZLÜKLER  Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri  700 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  420 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar  210 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  95 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  55 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 26 TL
2. DERECE USULSÜZLÜKLER  
1- Sermaye şirketleri 370 TL 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 210 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 95 TL 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 55 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 26 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  15 TL
ÖZEL USULSÜZLÜKFatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 290 TL 
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000 TL
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 290 TL 
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14.800 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.000 TL
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290 TL
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  7.000 TL
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 350 TL
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.100 TL
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 220.000 TL
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.4800 TL
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100 TL
Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 9 TL
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 7.500 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.700 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  1.900 TL
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  4.400 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2.200 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.180 TL
Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 2.800.000 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 5.500.000 TL
İzaha davet
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltcı belge tutarı 320.000 TL
Uzlaşma limitleri
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir