2023 Had ve Miktarlar

2023 Had ve Miktarlar

2023 Had ve Miktarlar

2023 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar açıklandı, Resmi Gazete’de yayınlanan VUK 544 Sıra Nolu Genel Tebliğine göre düzenlenmiştir.

1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır.

2023 Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar

MADDE 104- İlanın şekli Tutar (TL)
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 10.900
3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
 10.900-1.090.000
1.090.000 ve üzeri
4- İlanın;
– Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması
10.090
MÜKERRER MADDE 115-  Tahakkuktan vazgeçme  129
MADDE 153/A- Teminat tutarı 440.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı
 
890.000
1.270.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 440.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 890.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 4.400
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 12,90
MÜKERRER
MADDE 257
Teminat tutarı
Yeni işe başlayanlar 28.000.000
Faaliyeti devam edenler 280.000.000
10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar 66.000.000
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 4.400
MADDE 323- Şüpheli alacak tutarı 8.900
MADDE 343- En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde
  – Diğer vergilerde
55
110
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 
700
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 420
3 – İkinci sınıf tüccarlar 210
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 95
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 55
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 26
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
 
370
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 210
3 – İkinci sınıf tüccarlar 95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 55
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 26
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 15
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
2.200

1.100.000

2 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
2.200110.000
1.100.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 1.100
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 26.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 1.300
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
4.200
840.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 5.500
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 4.200
11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt SınırÜst Sınır
150.0001.500.000
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 9
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 7.500
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.700
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.900
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 4.400
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2.200
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.180
-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) 2.800.000
-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 5.500.000
MADDE 370 İzaha davet
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 320.000
EK MADDE 1 Uzlaşma limitleri
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlükler ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri
376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 ve altı
EK MADDE 11 Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir