Muhtasar Beyanname Kodları

 

Muhtasar Kodları

 

MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları

Muhtasar Beyanname Kodları

 

Kod Grup Açıklama
11 Ücret Asgari Ücretli(GVK Md. 94/1)
12 Ücret Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)
13 Ücret Kıdem Tazminatı
14 Ücret Huzur Hakkı
15 Ücret İhbar Tazminatı
16 Ücret Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri
17 Ücret 4691 Sayılı Kanun Kapsamı
21 SERBEST MESLEK 18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a)
22 SERBEST MESLEK Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)
31 YILLARA YAYGIN İNŞAAT Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3)
32 YILLARA YAYGIN İNŞAAT Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)
41 KİRA 70 inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)
42 KİRA Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (KVK Md. 15/1-b)
52 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Men. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
53 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3)
54 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
55 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
56 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Konut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
61 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)
62 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii)
65 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2)
71 YAT. İND. Yatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61)
81 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7)
82 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
83 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 4749 Sayılı Kanuna Göre Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md.15/1-c)
91 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)
92 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)
101 MEVDUAT FAİZLERİ TL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4)
93 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (***)
94 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii) (****)
95 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i)
96 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)
102 MEVDUAT FAİZLERİ Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
111 FAİZSİZ OLARAK KREDİ VERENLERE ÖDENEN KAR PAYLARI Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
121 REPO Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
131 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-a)
132 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-b)
133 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-a)
134 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-b)
135 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-c)
141 DİĞER ÖDEMELER Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4)
142 DİĞER ÖDEMELER Başbayiler Hariç Olmak Üzere 14/03/2007 Tarihli ve 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Olarak; Bilet, Kupon ve benzerlerini Satanlara, Düzenlenen Her Türlü Bahis ve Şans Oyunlarının Oynatılmasına Aracılık Edenlere, Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim ve Benzeri Ödemelerden (GVK Md. 94/10-a) (KVK Md. 15/1-g)
143 DİĞER ÖDEMELER 4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b)
144 DİĞER ÖDEMELER PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12)
145 DİĞER ÖDEMELER Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-a, c, d)
146 DİĞER ÖDEMELER Esnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)
151 DİĞERLERİ
221 KVK 30 MGYÖ – YILLARA YAYGIN İNŞAAT Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)
231 KVK 30 MGYÖ – SERBEST MESLEK Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
232 KVK 30 MGYÖ – SERBEST MESLEK Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
241 KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Finansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
242 KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
252 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
251 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi. Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md. 30/1-ç)
253 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)
254 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
256 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI GVK’ nun 75/10 uncu Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç)
257 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
258 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Diğer Menkul Sermaye İratları
262 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)’ ya Göre Ödenecek Alacak Faizleri
263 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)’ ye Göre Ödenecek Alacak Faizleri
264 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)’ ye Göre Ödenecek Vade Farkları
265 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)’ ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri
271 KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK’ nun 75 inci Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3)
272 KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6)
281 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Gayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2)
282 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Yetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)
283 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7)
284 DİĞERLERİ
18 Ücret Döner Sermaye/Performans/Ek Ders Odemesi/Ek ödeme/Kayyum-Bilirkişi ödemesi/Diğer
19 Ücret Gemi Çalışanları/Dar Mükellef Kurumların İrtibat Buroları/Apartman Kapıcıları
20 Ücret 4691 sayılı kanun kapsamında çalışan işverenler/Muhtarlar/Elçiliklerde Çalışan Personel/GVK23/11 Kapsamında Çalışanlar/Diğer
23 Serbest Meslek Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
43 Kira Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md .5/b) kiralaması
97 Zirai Mahsuller ve Hizmetler Destek Ödemeleri (GVK Md.94/11-aii; bii)
103 Mevduat Faizleri Aralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98)
136 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler GVK’ nın 75/16 inci Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-c)
137 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK Md. 94/18)
138 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK Md. 94/18)
139 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)
140 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)
147 Diğer Ödemeler Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)
233 KVK 30 ÖDM – Serbest Meslek KVK 30 /smk Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
243 KVK 30 ÖDM – Gayrimenkul Sermaye İratları KVK 30 / Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b) kiralaması
279 KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 30/1-d)
280 KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 30/1-d)
301 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
302 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
303 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
148 Diğer Ödemeler Esnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (GVK md. 9/10)

 

www.gib.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir